search

Right to Counsel se yon nouvo lwa nan NYC ki bay reprezantasyon legal gratis pou lokatè ki kalifye. Ou ka kalifye selon bagay sa yo:

 • Kote ou abite nan NYC
 • Kantite lanjan ou touche ak kantite mounn ki nan kay la
 • Dokiman ou resevwa pou degèpisman (eviction notice)

Ki kote ou rete nan NYC?

Sa ap ede nou jwen enfòmasyon sou Tribinal pou koze kay (Housing Court) ak sèvis legal ki nan zònn ou wan.

  Ki kote ou rete nan NYC?

  Sa ap ede nou jwen enfòmasyon sou Tribinal pou koze kay (Housing Court) ak sèvis legal ki nan zònn ou wan.

  Seleksyone devlopman ou abite ya

  Kantite lajan ou touche ak kantite mounn ki nan kay la

  Ou ka kalifye pou avoka gratis si kantite lanjan ou touche:

  Kantite mounn ki nan kay laKantite lajan ou touche
  1$24,120
  2$32,480
  3$40,840
  4$49,200
  5$57,560
  6$65,920

  Eske ou panse ou kalifye selon lajan ou touche?  Gen yon anpil bagay ki rantre nan detimine kalifikasyon selon lanjan ou touche - si ou pa sèten, pale ak yon avoka (kontinye pou lis sèvis legal yo) oubyen kontakte Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration) pou ka wè si ou kalifye.

  Ki kalite dokiman degèpizman (Eviction Notice) ou resevwa?

  Ou dwe jwen papye tribinal ofisyèl pou ka ka konsidere kom yon prosedi degèpisman (eviction proceeding).

  Angaje w nan mouvman “Right to Counsel”!

  Anregistre avèk email
  Jwen evenman